REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI

“Mai bogat cu Western Union și FinComBank”

Perioada Campaniei:  20 decembrie 2015 – 20 iunie 2016

 

SECŢIUNEA 1. ORGANIZATORUL CAMPANIEI  

Organizatorul campaniei  “Mai bogat cu Western Union” (denumită în continuare “Campanie”) este  Grupul Proiectelor Inteligente S.R.L (denumită în continuare „Organizator”), cu sediul în Chișinău, str. M-t G.Bănulescu-Bodoni, nr. 57/1, Republica Moldova, cu Cod Unic de înregistrare 1003600043908 la Camera Înregistrărilor de Stat, reprezentată de Dl. Valerian Lungu- Director.

Decizia de derulare a campaniei  conform regulilor din prezentul regulament este finală și obligatorie pentru participanți.

Regulamentul oficial este întocmit și va fi făcut public confom legislației aplicabile din Republica Moldova, fiind disponibil oricărui solicitant în mod gratuit prin scrisoare la sediul  „Grupul Proiectelor Inteligente” S.R.L, str. M-t G.Bănulescu-Bodoni, nr 57/1, mun. Chișinău, Rep. Moldova, precum și la orice ghișeu al Partenerului Organizatorului.  

Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica prezentul Regulament Oficial, după coordonarea prealabilă cu Partenerul Campaniei prin întocmirea unui act adițional la prezentul Regulament, urmînd că astfel de modificări să intre în vigoare numai după aducerea la cunoștință publică.

Nicio modificare nu poate produce efecte retroactive şi toţi participanţii înregistraţi pînă la momentul modificării vor beneficia de drepturile deja obţinute. Organizatorul nu îşi asumă răspunderea pentru neluarea la cunoştinţă a modificărilor de către participanţi, atît timp cît acestea sunt afişate pe www.facebook.com/MoneyTransferMoldova.

Regulamentul oficial este întocmit în limbile română și rusă, care au putere juridică identică. În cazul apariției divergențelor referitoare la interpretarea corectă a Regulamentului Oficial, ca bază de interpretare se va lua varianta acestuia în limba română.

Acest concurs nu este în niciun fel sponsorizat, administrat sau organizat integral sau în colaborare cu Facebook.

SECŢIUNEA 2. TEMEIUL LEGAL

Prezentul Regulament este întocmit în conformitate cu prevederile Codului Civil al Republicii Moldova nr 1107-XV din 06.06.2002, (Monitorul Oficial al R. Moldova, 22.06.2002, nr 82-86/661), Legea cu privire la Antreprenoriat și Întreprinderi nr 845-XII din 03.01.92 (Monitorul Oficial al R. Moldova, 28.02.1994, nr 2/33), Legea nr 749-XIII din 23 februarie 1996 cu privire la comerțul interior (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1996, nr 31, art. 318).

SECŢIUNEA 3. ARIA DE DESFĂŞURARE A CAMPANIEI

Campania este organizată şi se desfăşoară pe întreg teritoriul Republicii Moldova în locațiile partenerului, identificate prin materiale promoționale, în conformitate cu prevederile prezentului Regulament prin intermediul reţelei de socializare Facebook, pe pagina de Facebook disponibilă la adresa  www.facebook.com/MoneyTransferMoldova.

PARTENER:  B.C. FinComBank S.A.

SECŢIUNEA 4. DURATA CAMPANIEI

Campania va începe la data de  20 decembrie 2015  şi se va desfăşura pînă la data de 20 iunie 2016, (denumită în continuare „Durata Campaniei”). 

Înainte de începerea Campaniei şi după încetarea Campaniei, îndeplinirea condiţiilor menţionate în Regulamentul Oficial nu mai conferă dreptul de participare la Campanie.

Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica data de terminare a prezentei Campanii. Orice modificare va fi comunicată prin act adiţional la prezentul Regulament şi va intra în vigoare de la data publicării acestuia. După data încheierii Campaniei, Organizatorul nu mai are nicio responsabilitate şi nu îşi mai asumă nicio obligaţie în legatură cu orice circumstanţă care ar putea eventual conduce la concluzia actualizării sau continuării Campaniei.

SECŢIUNEA 5. DREPTUL DE PARTICIPARE

Campania este organizată şi se desfăşoară pe întreg teritoriul Republicii Moldova în conformitate cu prevederile prezentului Regulament şi este accesibilă oricărei persoane fizice cu vîrsta de minim 18 ani împliniţi la data începerii Campaniei, cu domiciliul în Republica Moldova, care accepta termenii şi condiţiile prezentului Regulament (denumite în continuare „Participanţi”). 

Pentru înscrierea în Campanie, participanţii trebuie să efectueze în perioada Campaniei minim o tranzacţie de transfer de bani Western Union (trimitere sau primire numerar, indiferent de valoarea tranzacționată). Participanţii trebuie să păstreze chitanța primită la finalizarea tranzacției pe toată perioada Campaniei (inclusiv după finalizarea acesteia); chitanța reprezintă dovada care validează statutul de cîştigători finali al celor desemnaţi de catre Organizator şi în baza căreia sunt oferite premiile.

Participarea la această Campanie implică cunoaşterea şi acceptarea integrală, expresă şi neechivocă a prezentului Regulament. 

Organizatorul are dreptul de a exclude de la participarea la Campanie acel Participant care nu respectă Regulamentul şi/sau în legatură cu care apar suspiciuni de fraudă, exclusiv în scopul asigurării unei desfăşurări legale şi corecte a Campaniei.

SECŢIUNEA 6. MECANISMUL CAMPANIEI

Campania se desfăşoară numai online, pe pagina de Facebook „MoneyTransferMoldova” disponibilă la adresa www.facebook.com/MoneyTransferMoldova.    

Participanţii care îndeplinesc condiţiile precizate în SECŢIUNEA 5, pot fi declaraţi cîştigători ai premiilor prezentei Campanii, aşa cum vor fi ele prezentate în SECŢIUNEA 8, în condiţiile în care respectă mecanismul descris în această secţiune.

După îndeplinirea condiţiilor mai sus menţionate, fiecare participant trebuie:

1.  să deţină un cont de Facebook propriu şi valid;

2. să fie sau să devină, înainte să iniţieze aplicaţia, fan al paginii de Facebook a Organizatorului  www.facebook.com/MoneyTransferMoldova prin accesarea butonului ,,Like”.

3. să acceseze aplicaţia disponibilă pe pagina de Facebook a Organizatorului www.facebook.com/MoneyTransferMoldova (denumită în continuare "aplicaţia") pe perioada de desfăşurare a campaniei;

4. să completeze Formularul aplicaţiei cu următoarele date: nume, prenume (aceste date trebuie să fie complete, să coincidă întocmai cu cele din Buletinul de identitate și cu cele înscrise pe chitanța emisă), primele 5 (cinci) cifre din codul MTCN al tranzacţiei, suma transferului, data, adresă e-mail, vîrstă, număr de telefon valid, localitate, bancă;

5. să apese butonul ,,Trimite” din Formular;

6. să participe la Campania respectând toate prevederile prezentului Regulament;

7. în vederea validării finale şi pentru a intra în posesia premiului, un participant desemnat potenţial cîştigător în urma tragerii la sorţi trebuie să facă dovada efectuării tranzacţiei de Transfer de Bani* cu care s-a înscris în Campania; mai multe detalii privind validarea finală a cîştigătorilor sunt menţionate în SECŢIUNEA 9 a prezentului Regulament, ,,Validarea cîştigătorilor. Acordarea premiilor”.

*Fiecare participant își poate verifica raitingul curent. Pentru aceasta, trebuie sa insereze numele, prenumele și perioada în formularul din secțiunea Verifică Statut.

*Un participant se poate înscrie în Campanie de mai multe ori de pe același cont de Facebook, cu condiția ca aceste înscrieri să implice completarea unor MTCN-uri diferite, aferente unor tranzacții Transfer de Bani Western Union diferite.

*Un participant se poate înscrie în Campanie doar cu chitanța primita în urma tranzacției Transfer de Bani pe care a efectuat-o personal (trimitere sau primire numerar). Astfel, o persoană care a efectuat o tranzacție de trimitere numerar se poate înscrie în concurs numai prin completarea datelor personale și a primelor 5 cifre ale MTCN-ului de pe chitanța emisă de la trimiterea banilor; o persoană care a efectuat o tranzacție de primire numerar se poate înscrie în concurs numai prin completarea datelor personale și a primelor 5 cifre ale MTCN-ului de pe chitanța emisă la primirea banilor.

*În această Campanie nu pot participa chitanțele aferente tranzacțiilor Transfer de Bani anulate.

*Cîștigătorul desemnat de Organizator are obligatia de a se asigura ca MTCN-ul (codul secret) aferent respectivei tranzacții participante a fost deja utilizat în momentul în care trimite dovada tranzacției (copie/ scan chitanța).

*În cazul în care un potențial cîștigător s-a înscris cu mai multe MTCN-uri (aferente mai multor tranzacții Transfer de Bani), i se va comunica ce copie/scan a chitanței trebuie să trimită, în care să se regăsească MTCN-ul extras. 

SECTIUNEA 7. ATRIBUIREA PREMIILOR CAMPANIEI

Selectarea potențialilor cîștigători se va efectua personal de către un reprezentant al Organizatorului, în bază criteriilor menționate în SECȚIUNEA 8.

Organizatorul va selecta personal potentialii cistigatori conform graficului stabilit mai jos:

Numărul și Data Selectării cîștigătorilor:

1) 25 ianuarie 2016 (pentru premiile de 50$ pentru transferurile efectuate in intervalul 20 decembrie 2015- 20 ianuarie 2016, si inregistrate pe MoneyTransferMoldova pina pe 24 ianuarie 2016)

 

2) 25 februarie 2016 (pentru premiile de 50$ pentru transferurile efectuate in intervalul 21 ianuarie 2016- 20 februarie 2016, si inregistrate pe MoneyTransferMoldova pina pe 24 februarie 2016)

 

3) 25 martie 2016 (pentru premiile de 50 $ transferurile efectuate in intervalul 21 februarie 2016- 20 martie 2016, si inregistrate pe MoneyTransferMoldova pina pe 24 martie 2016, pentru premiile de 500$ - transferurile efectuate in intervalul 20 decembrie 2015 - 20 martie 2016, si inregistrate pe MoneyTransferMoldova pina pe 24 martie 2016 )

 

4) 25 aprilie 2016 (pentru premiile de 50$ pentru transferurile efectuate in intervalul 21 martie 2016- 20 aprilie 2016, si inregistrate pe MoneyTransferMoldova pina pe 24 aprilie 2016)

 

5) 25 mai 2016 (pentru premiile de 50$ pentru transferurile efectuate in intervalul 21 aprilie 2016- 20 mai 2016, si inregistrate pe MoneyTransferMoldova pina pe 24 mai 2016)

 

6) 27 iunie 2016 (pentru premiile de 50$ pentru transferurile efectuate in intervalul 21 mai 2016- 20 iunie 2016, si inregistrate pe MoneyTransferMoldova pina pe 26 iunie 2016, pentru premiile de 500 $ - transferurile efectuate in intervalul 21 martie 2016- 20 iunie 2016, si inregistrate pe MoneyTransferMoldova pina pe 26 iunie 2016 )

 

De asemenea, se vor identifica 20 (douăzeci) rezerve, pentru cazurile în care cîștigătorii potențiali nu pot fi validați din motive independente de Organizator. Condiţiile de validare a rezervelor sunt aceleaşi ca şi în cazul cîştigătorilor: se va apela la rezerve în ordinea descrescătoare valorii acestora.

Organizatorul își rezervă dreptul de a elimina din Campanie sau de a anula decizia prin care un participant este desemnat cîștigător, în condițiile în care respectivul cîștigător este suspectat de fraudarea Campaniei sau în cazul utilizatorilor care s-au înscris în Campania pe baza unor conturi create de pe adrese temporare, provizorii, care expiră automat după o perioada determinată de timp sau de pe conturi care nu le aparțin. 

SECŢIUNEA 8. PREMII ACORDATE

În cadrul acestei Campanii, Organizatorul oferă 52 premii bănești nete prin selectare personală de către Organizator, în baza următoarelor criteriile:

48 premii mici a cite 50$ si 4 premii mari a cite 500$ din care:

Lunar:

  • 4 premii a cite 50$ (pentru clienții cu cele mai multe transferuri într-o lună)
  • 4 premii a cite 50$ (pentru clienții cu cea mai mare suma a transferului într-o lună)

Trimestrial (o dată la trei luni):

  • 1 premii a cite 500$ (pentru clienții cu cele mai multe transferuri într-o perioadă de 3 luni)
  • 1 premii a cite 500$ (pentru clienții cu cea mai mare sume ale transferului într-o perioadă de 3 luni)

De asemenea, se oferă premii garantate pentru clienții fideli (in limita stocului disponibil), în conformitate cu următoare criterii:

-          75  premii garantate - pentru clienții cu 2 transferuri rapide Western Union;

-          40 premii garantate - pentru clienții cu 3 transferuri rapide Western Union;

-          20 premii garantate -pentru clienții cu 4 sau mai multe transferuri rapide Western Union;

Valoarea totală a premiilor este de 6250 USD.

În situația în care un cîștigător refuză să accepte premiul castigat, respectivul premiu nu va fi înlocuit cu un alt premiu sau beneficiu. Acordarea premiilor cade în sarcina Organizatorului, prin intermediul Agenției prin care se realizează Campania.

SECTIUNEA 9. VALIDAREA CÎȘTIGĂTORILOR. ACORDAREA PREMIILOR

După selectarea potențialilor cîștigători, un reprezentant al Agenției prin intermediul căreia se realizează Campania va face demersurile necesare contactării potențialilor cîștigători prin e-mail, telefon sau mesaj privat pe Facebook. Participantul va fi informat că pentru validarea calității de cîștigător trebuie:

-     să trimita în decursul a maxim 6 (șase) zile calendaristice de cand sunt contactați, la adresa gpi@gpi-company.com, dovada realizării tranzacției de transfer de bani Western Union cu care s-a înscris în Campanie, respectiv copie/scan/poza după chitanța primită la efectuarea tranzacției, împreună cu o copie a Buletinului de identitate valabilă.

Pentru validare, datele înscrise în formularul de Concurs de o persoana care a efectuat o tranzacție de Trimitere numerar trebuie să fie identice cu cele din Buletinul de identitate și cu cele marcate pe chitanță în cîmpurile precedate de “EXPEDITOR” (‘Expeditor Prenume’,‘Expeditor Nume’). Datele înscrise în formularul de concurs de o persoană care a efectuat o tranzacție de Primire numerar trebuie să fie identice cu cele din Buletinului de identitate și cu cele marcate pe chitanță în cîmpul ‘Nume destinatar’.

În cazul în care un potențial cîștigător s-a înscris cu mai multe MTCN-uri (aferente mai multor tranzacții Transfer de Bani), i se va comunica ce copii/scanuri ale chitanțelor cîștigătoare trebuie să trimită, în care să se regăsească MTCN-ul extras.

Dacă participantul declarat cîștigător în urma tragerii la sorți nu poate face dovada efectuării tranzacției de Transfer de bani cu care s-a înscris în Campania, calitatea de cîștigător ii este retrasă și se va trece la prima rezervă.

În cazul în care contactarea Participantului desemnat potențial cîștigător nu este posibilă sau Organizatorul nu primește datele necesare pentru validarea premiului în termenul menționat anterior, sau cîștigătorul refuză premiul, calitatea de cîștigător ii este retrasă și se va trece la prima rezervă.

În cazul în care, pentru un anumit premiu, și cîștigătorul, și rezerva sunt invalidate, premiul nu se mai acorda și ramâne în posesia Organizatorului.

Alaturi de premiu, cîștigătorii vor primi un Proces Verbal în dublu exemplar și au obligația de a semna respectivul Proces Verbal.

SECŢIUNEA 10. ANUNŢAREA CÎŞTIGĂTORILOR PREMIILOR

Lista cîștigătorilor va fi publicată pe pagina www.facebook.com/MoneyTransferMoldova în termen de maxim 10 zile lucrătoare de la data validării finale a cîștigătorilor.

 SECŢIUNEA 11. LIMITAREA RĂSPUNDERII

Înscrierile înregistrate înainte sau după perioada menţionată în Regulament, în Secţiunea 4, nu se iau în considerare.

Organizatorul nu îşi asumă răspunderea pentru pierderile, întârzierile sau orice alte probleme la înscrierea în Campanie, cauzate de providerul de Internet sau conexiunea la Internet a persoanei care doreşte să se înscrie în Campanie. De asemenea, Organizatorului nu i se pot imputa întreruperile/disfuncţionalităţile neanunţate ale providerului de internet sau blocarea accesului intern datorită aglomerării reţelelor pe perioadele de trafic intens care pot periclita înscrierea în Campanie în perioada de desfăşurare a Campaniei.

Organizatorul nu își asuma responsabilitatea pentru situațiile în care mai multe persoane revendică același cont sau aceeași adresă de email participante în Campanie; premiul va fi acordat persoanei care își declară datele de contact și care trimite copia dupa Buletinul de identitate corespunzătoare datelor declarate.

Imposibilitatea cîștigătorului și/sau a persoanelor care îl reprezinta legal de a intra în posesia premiului din diverse motive exonereaza Organizatorul de orice raspundere. 

Organizatorul este absolvit de orice raspundere pentru toate prejudiciile suferite de către cîștigătorși/sau de catre persoanele care il reprezinta legal în legatura cu premiul castigat.

De asemenea, Organizatorul nu este responsabil dacă aplicația Campaniei este oprită sau nu mai funcționează din cauza erorilor apărute în cadrul platformei Facebook. În acest caz, campania este  suspendată până la remedierea situației.

SECŢIUNEA 12. TAXE ŞI IMPOZITE

Organizatorul și Western Union nu sunt răspunzători pentru plata taxelor, impozitelor sau a altor obligații financiare legate de premiile oferite, cu excepția impozitului cu reținere la sursă, aplicabil veniturilor individuale provenite din campanii promoționale, impozit pe care Organizatorul Campaniei este obligat să-l calculeze, să il rețină și să-l transfere la bugetul de stat conform art 90’  din Codul Fiscal al Republicii Moldova.

Participanţilor la campanie nu le sunt impuse niciun fel de cheltuieli indirecte suplimentare, cu excepţia cheltuielilor normale de desfăşurare a Campaniei (cheltuieli legate de accesul la Internet în vederea înscrierii sau a solicitării Regulamentului Oficial de Desfăşurare al Campaniei, etc.).

SECŢIUNEA 13. ANGAJAMENTE, CONFIDENŢIALITATEA DATELOR

Prin comunicarea datelor cu caracter personal în modalitățile indicate în mod expres prin Regulament, consumatorii înscriși și cîștigătorii premiilor Campaniei sunt de acord cu toate prevederile Regulamentului și își exprimă acordul expres și neechivoc ca datele lor cu caracter personal să intre în baza de date a Organizatorului în vederea validării, atribuirii premiilor și îndeplinirii obligațiilor fiscale ale organizatorilor de promoții. 

Organizatorul și Agenția garantează confidențialitatea datelor cu caracter personal ale tuturor Participanților. La cererea expresă a cîștigătorului, Organizatorul va asigura acestuia dreptul de acces, dreptul de informare, dreptul de intervenție asupra datelor și dreptul de opoziție. Pentru exercitarea acestor drepturi, Participanții vor trimite o scrisoare de solicitare pe adresa Organizatorului Grupul Proiectelor Inteligente S.R.L, mun. Chișinău,str. M-t G.Bănulescu-Bodoni, nr 57/1, Republica Moldova.

Datele cu caracter personal colectate în cadrul acestei Campanii nu vor fi dezvaluite către terți, cu excepția partenerilor contractuali implicați în desfășurarea Campaniei și a cazurilor în care Organizatorul trebuie să respecte obligațiile impuse de legislația în vigoare.

Organizatorul poate solicita Participanților/Cîștigătorilor premiilor oferite în cadrul acestei Campanii acordul pentru a utiliza în mod gratuit, în diverse materiale tipărite, audio și video, numele, prenumele, localitatea de domiciliu și imaginea lor. Pentru a-și exprima acordul în acest sens, Participanții/Cîștigătorii vor semna o declarație în care vor fi cuprinși, în mod expres și neechivoc, termenii acestui acord.

Grupul Proiectelor Inteligente S.R.L prelucrează datele cu caracter personal furnizate de participanții la această Campanieîn scopul derulării unor activități de marketing, reclamă și publicitate.

SECŢIUNEA 14. LITIGII

În cazul unor litigii apărute între Organizator și Participanții la Campanie, acestea vor fi soluționate pe cale amiabilă. Dacă nu este posibilă rezolvarea litigiilor pe cale amiabilă, parțile implicate în litigiu vor inainta litigiul spre soluționare în instanțele judecătoresti competente din Republica Moldova.

Eventualele reclamații ale cîștigătorilor legate de derularea Campaniei se vor putea trimite la urmatoarea adresa: mun. Chișinău, str. M-t G.Bănulescu-Bodoni, nr 57/1, Republica Moldova în termen de maxim o săptamînă de la data publicării cîștigătorului/cîștigătorilor care se consideră lezați în vreun fel. După această dată, Organizatorul nu va mai lua în considerare vreo contestație.

Organizatorul este îndreptățit să ia toate măsurile necesare în caz de tentativă de fraudă a acestei Campanii, a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea sau costurile acestei Campanii.

În cazul în care sunt identificate persoane care au influențat sau care au facilitat în mod fraudulos cîștigarea de premii, Organizatorul va iniția demersurile judiciare legale impotriva respectivelor persoane, pe baza dovezilor existente.

SECŢIUNEA 15. ÎNCETAREA CAMPANIEI

Pentru scopul acestui Regulament, forta majora înseamna orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau prevazut de catre Organizator, a carui apariție il pune pe acesta din urma în imposibilitatea de a-și îndeplini obligațiile asumate prin Regulament.

Daca o situație de forță majoră împiedică sau întarzie total sau parțial executarea Regulamentului și continuarea Campaniei, Organizatorul va fi exonerat de raspunderea privind îndeplinirea obligațiilor sale pentru perioada în care aceasta îndeplinire va fi impiedicata sau întarziată. Organizatorul, daca invoca forța majoră, confirmată de Camera de Comert și Industrie a Republici Moldova, este obligat să comunice Participanților la Campanie existentă acesteia în termen de 30 zile lucratoare de la apariția cazului de forță majoră.

SECŢIUNEA 16. REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI PROMOŢIONALE

Informații suplimentare, precum și Regulamentul Oficial al Campaniei vor fi disponibile în mod gratuit tuturor Participanților, pe pagina de Facebook a Campaniei disponibilă la adresa www.facebook.com/MoneyTransferMoldova. Pentru informații suplimentare contactați-ne la numărul de telefon (022) 547792 sau adresați-vă în scris la sediul Grupul Proiectelor Inteligente S.R.L, str. M-t G.Bănulescu-Bodoni, nr 57/1, mun. Chișinău, RepublicaMoldova.

 

Grupul Proiectelor Inteligente S.R.L